Εγγραφή Εθελοντή
Προσωπικά στοιχεία
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Στοιχεία επικοινωνίας
*
*
*
*
*
*
*
*
Περισσότερες πληροφορίες
Δίπλωμα οδήγησης
Ξένες γλώσσες
Σχόλια
Δήλωση για προσωπικά δεδομένα

Στα πλαίσια του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 25/05/18, η Οργανωτική Επιτροπή των Aρκάδιων Αγώνων, έχει προσαρμόσει τον τρόπο που θα γίνονται οι εγγραφές των εθελοντών/ντριών, έτσι ώστε να διασφαλίζονται η εμπιστευτικότητα και η ορθή επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Σημειώνεται ότι η μη συγκατάθεση του εθελοντή/όντριας για τις κατωτέρω περιγραφόμενες επεξεργασίες δεδομένων του, δεν κωλύει ούτε παρεμποδίζει κατά οποιοδήποτε τρόπο τη συμμετοχή του στον αγώνα δρόμου.

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και ήτοι από την επιτροπή διεξαγωγής της διοργάνωσης Αρκάδιοι Αγώνες, όπως συγκροτείται κάθε φορά.

Με το παρόν συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των δεδομένων μου (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση φωτογραφίες, ηλικία), για τις κάτωθι επεξεργασίες δηλώνοντας για κάθε μία ξεχωριστά τη συγκατάθεσή μου:

Συναινώ στη διαβίβαση του προσωπικού μου email για την προώθηση ενημερωτικού υλικού αναφορικά με διοργάνωση αγώνων του ιδίου φορέα ή άλλου συναφούς (ευρωπαϊκές ή διεθνείς διοργανώσεις) και την διοργάνωση άλλων δραστηριοτήτων εκ μέρους αυτών (συμμετοχή σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις κ.α):

Σημείωση:

Αν ο εθελοντή/όντρια επιθυμεί να προχωρήσει στην αλλαγή της θέσης του ως προς τη συγκατάθεσή του για κάποια από τα παραπάνω, μπορεί να στείλει σχετικό αίτημα προς το info@arkadiraces.gr, ορίζοντας σαφώς τα πεδία της συναίνεσης τα οποία επιθυμεί να άρει. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που βασίζονταν στη συγκατάθεση και πραγματοποιήθηκαν πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης - και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ - εξακολουθούν να είναι νόμιμες.

Όροι συμμετοχής

Για την καλή και ομαλή διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων Αρκάδιοι Αγώνες, στις οποίες συμμετέχω σαν εθελοντής/τρια, είναι πιθανό να χρειαστεί από την Ο.Ε. Διοργάνωσης των Αρκάδιων Αγώνων να γίνει επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων (ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνσή, email, τηλέφωνο επικοινωνίας) τα οποία θεωρούνται απαραίτητα να συμπληρώσω για να εγγραφώ.

Δεν θα εγείρω την οποιαδήποτε αξίωση προς τους διοργανωτές για οτιδήποτε πιθανόν μου συμβεί (ατύχημα, ζημιά ή βλάβη κάθε μορφής) κατά τη διάρκεια των Αγώνων και μέχρι το τέλος αυτών.

Συμμετέχω αποκλειστικά σαν εθελοντής/όντρια στην παραπάνω δράση και δεν έχω οποιαδήποτε έμμισθη ή άμισθη εργασιακή σχέση με τους διοργανωτές.

Έχοντας διαβάσει και κατανοήσει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην προκήρυξη των Αρκάδιων Αγώνων, δέχομαι χωρίς καμιά αντίρρηση και δισταγμό όλα όσα αναφέρονται σε αυτήν.